Hiram Powers, Greek Slave Girl, c. 1850

Lake Champlain Bridge Photos